Concurs d’Arquitectura per a la remodelació de la Llar Terrassa

ESTAT ACTUAL

L’edifici de la Llar acaba de complir els seus 65 anys d’història. En aquest temps, i sense perjudici que hagin estat objecte d’actuacions puntuals de millora, les seves instal·lacions han donat una resposta prou satisfactòria a les necessitats pròpies de l’activitat de residència de gent gran.

Això no obstant, si considerem el present i futur immediat, es posen de relleu certes mancances estructurals que poden dificultar l’assoliment dels nivells de qualitat que el propi centre es planteja.  És així com sorgeix la necessitat de plantejar una intervenció global per l’actualització les instal·lacions, de forma que l’entorn físic acompanyi al model assistencial.

OBJECTIUS

Una vegada diagnosticada la situació actual es plantegen diversos objectius que es poden agrupar en:

Seguretat i confortabilitat:

o   Minimització de riscos.

o   Millora de les instal·lacions.

o   Millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

Accessibilitat i funcionalitat:

o   Millora de les condicions dels diferents espais de la unitat.

o   Integració dels espais de treball amb els de convivència.

o   Adaptabilitat dels espais a diferents nivells de dependència.

Qualitat percebuda:

o   Recreació d’ambients quotidians de la vida de les persones.

o   Disseny d’ambients facilitadors i promotors de l’autonomia de les persones.

o   Integració del paisatge exterior dins la unitat.

PROPOSTA

 

Arquitectura

La proposta es basa en la transformació de l’espai físic del departament de Sant Vicenç per aproximar-lo a una llar.

Es disposarà d’un nou espai REBEDOR fruit de la reconversió del nucli de comunicacions verticals, d’un nou espai d’ESTAR-CUINA-MENJADOR fruit de cobrir la terrassa actual, es practicarà un canvi radical al PASSADÍS eliminant tots els obstacles existents, s’actualitzaran HABITACIONS i BANYS, i es disposarà d’un nou espai exterior de TERRASSA com a resultat de l’adequació de l’espai lateral.

Accessibilitat

Les millores fonamentalment a les habitacions, al passadís i a la zona d’emmagatzematge comporten una notable millora pel que fa a l’accessibilitat, eliminant obstacles fixes i batudes de porta, incrementant amplades de pas, generant un espai d’emmagatzematge que dissuadeixi de deixar elements mòbils no estrictament necessaris al passadís.

Millora de l'eficiència energètica i les instal·lacions

Es plantegen un seguit d’actuacions concretes:

– Sistema actiu de calefacció mitjançant terra radiant.

– Sistema actiu de condicionament de l’aire interior.

– Sistema passiu d’aïllament tèrmic.

 

 

Interiorisme

La proposta planteja la renovació de materials d’acabat, mobiliari, fusteries, materials tèxtils, imatges i il·luminació