Serveis d'arquitectura

Som un estudi polivalent que vol cobrir totes les vostres necessitats.

A Nidus oferim un ampli ventall de serveis en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria i el disseny, amb la possibilitat de prestar un servei claus en mà per tal que el client s’oblidi de tot. El nostre objectiu és trobar les solucions per satisfer les seves necessitats.
A continuació trobareu un llistat de tots aquells serveis que prestem.

Urbanisme

plans i projectes urbanístics
plans generals
plans parcials
plans especials
ordenació volumètrica
projecte de reparcel·lació
projecte de taxació conjunta
delimitació poligonal
estatuts i bases d’actuació
expropiacions

estudis
avanç de plans
avaluació de la mobilitat generada
integració paisatgística
avaluació i impacte ambiental
viabilitat econòmica
valoracions

Arquitectura

Projectes
obra nova
reforma i ampliació
rehabilitació
consolidació estructural
intervenció en edificis protegits
legalització d’edificacions
millora de l’eficiència energètica dels edificis
geobiologia i harmonia de l’hàbitat

obra
direcció d’obra i direcció d’execució
coordinació de seguretat i salut
control de qualitat de materials
project management

certificats
inspecció tècnica de l’edificació (ITE)
eficiència energètica
cèdula d’habitabilitat
solidesa estructural
accessibilitat
obra nova i antiguitat

peritatges
patologies constructives
taxacions immobiliàries
reclamacions patrimonials

facility management
estudi de viabilitat de promocions immobiliàries
estudi de rendibilització d’actius immobiliaris
valoracions d’immobles
serveis de suport

Enginyeria

projectes d’activitats
instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, de captació solar
energies alternatives
legalització d’instal·lacions
millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions

Disseny

interiorisme
il·lustració d’espais
imatge corporativa.